Rozdział I - Definicje.

 1. Jako Portal Inkscape-tutorial.pl rozumiemy stronę internetową www.inkscape-tutorial.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu Inkscape-tutorial.pl.
 3. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do Portalu Inkscape-tutorial.pl.
 4. Właścicielami Portalu Inkscape-tutorial.pl są Grzegorz Balita i Dominik Nowak.
 5. Administrator Portalu to osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie Portalu i jest wskazywana przez Właścicieli Portalu.
 6. Redakcja Portalu to osoba lub osoby odpowiadające za umieszczenie nowych materiałów na stronie oraz moderację informacji na Portalu i jest wskazywana przez Właścicieli Portalu.

Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu Inkscape-tutorial.pl.

 1. Korzystanie z Portalu Inkscape-tutorial.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Inkscape-tutorial.pl.
 2. Wszystkich Użytkowników Portalu Inkscape-tutorial.pl obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal Inkscape-tutorial.pl w celach promocyjnych.
 5. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  1. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  2. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  3. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  5. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  6. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  7. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  8. zawierają treści pornograficzne.
 6. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właścicieli Portalu są natychmiastowo usuwane.
 7. Publikowane na stronach Portalu Inkscape-tutorial.pl Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal Inkscape-tutorial.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 8. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 9. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu Inkscape-tutorial.pl adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 10. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.
 11. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu Inkscape-tutorial.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III - Redakcja Portalu Inkscape-tutorial.pl.

 1. Redakcja ma obowiązek:
  1. dbać o dobry wizerunek Portalu Inkscape-tutorial.pl,
  2. dostarczać i publikować aktualne Informacje o programie Inkscape oraz nowych materiałów wideo tutoriali,
  3. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  4. stale ulepszać funkcjonowanie Portalu Inkscape-tutorial.pl,
  5. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu Inkscape-tutorial.pl.
 2. Redakcja ma prawo do:
  1. edytowania Informacji zawartych w Portalu Inkscape-tutorial.pl,
  2. korzystania z adresów pocztowych w domenie Inkscape-tutorial.pl.
 3. Administrator lub redakcja mają prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 4. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawnych,
  2. utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Portalu Inkscape-tutorial.pl,
  3. utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu,
  4. dodanie nowych usług wymagających zmiany w regulaminie korzystania z Portalu Inkscape-tutorial.pl.
 5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Inkscape-tutorial.pl,
  2. za problemy w funkcjonowaniu Portalu Inkscape-tutorial.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja ani Administrator Inkscape-tutorial.pl przy zachowaniu należytej staranności nie byli wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu Inkscape-tutorial.pl przez Użytkowników,
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji,
  5. przerwy w świadczeniu Portalu Inkscape-tutorial.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu,
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji i Administratora Inkscape-tutorial.pl.
 6. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu Inkscape-tutorial.pl może podejmować tylko i wyłącznie Redakcja.

Rozdział IV - Ochrona danych osobowych.

 1. Inkscape-tutorial.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Inkscape-tutorial.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji celów prowadzenia akcji marketingowych, polegających na przesłaniu informacji o nowych materiałach znajdujących się w portalu, zmianach wprowadzonych w funkcjonowaniu portalu oraz w celu informowania o akcjach promocyjnych organizowanych przez administratora danych,wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 3. Inkscape-tutorial.pl stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
 4. W szczególności Inkscape-tutoria.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nie upoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Inkscape-tutoria.pl sprawuje kontrole nad procesem przetwarzania danych oraz nie udostępnia ich nikomu innemu.
 6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się na newsletter są wykorzystywane wyłącznie do celów przesyłania informacji o zmianach na portalu, nowych materiałach dostępnych na portalu oraz w celu informowania o akcjach promocyjnych.
 7. Dane te zostają usunięte w chwili rezygnacji z usługi newsletter.
 8. Inkscape-tutorial.pl wykorzystuje adresy IP wyłącznie do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Rozdział VI - Ustalenia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2011r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.